Symbolik

En symbol är en sinnesbild, föreställning eller beteckning. En symbol är något som i själva verket beskriver något annat. Symbolers betydelse ligger inte i symbolen själv utan visar på något däröver. Exempel är en bok som kan står för kunskap. Exempel med stol! Symbolerna förmedlar ett innehåll som går över tingens naturliga, ytliga och banala form.

Är symbolik förlegat och omedernt eller nyckeln till förståelse av den andliga världen, som vi annars har svårt att beskriva utan symboler? Behöver vi symboler för att begripa sådant vi annars ej kan föreställa oss eller få bukt på?

Symboler är vanliga i religiösa och mytologiska sammanhang likväl som de dyker upp i vardagsspråk, talesätt, reklam och politiska skrifter.

Religion

Idag kanske vi lägger allt mindre vikt vid symboler, speciellt i det sekulariserade Sverige. Annat var det dock t.ex. under medeltiden då kristendomen var förhärskande och Guds lära diskutterades livligt och beskrevs med – symboler!

Exempel på en typisk kristen symbol som kanske fallit i glömska är facklan. Den omnäms flera gånger i Bibeln, exempelvis i samband med Apokalypsen där sju facklor representerar Guds sju andar, de sju gudomliga makterna. Facklan är också en symbol för martyrer som pinats och på gravstenar kan man fortfarande ibland se släckta facklor ingraverade. Den gudomliga vishetens fackla är också en annan kristen koppling till denna symbol.

Facklan avger ett starkt sken, skänker ljus och liv till omgivningen och skingrar mörkret. Används idag t ex av Ku Klux Klan.

Mångtydighet

Alla symboler har som bekant inte enbart en, definierad innebörd.

Utmärkt exempel är hjärtat. Idag står detta, uteslutande i förskönad, grafisk form, som symbol för kärlek, men så har det inte alltid varit. Egyptsierna ansåg att hjärtat styrde vår kropp och var centrum för vår själ. Hjärtat var även vårt tänkande organ, ansåg de. Enligt Hinduismen bor atman i hjärtat. I Bibeln spelar hjärtat en viktig roll: ”en människa ser på det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat” och ”Jesus bor i våra hjärtan” et cetera. Genomborrat med pilar symboliserar det enligt kristendomen en som älskar människorna och lider för deras skull.

Men som sagt, hjärtat är i Sverige idag främst en symbol för kärlek, och har varit så sedan högmedeltidens riddarsagor.

Betydelse

Symboler väcker tankar och associationer hos människor.

Symbolerna och de tankar och idéer de ger upphov till har bl a gett upphov till enorma kulturella rikedomar såsom katedraler, tempel, målningar och Pyramiderna.

Dock kan symboler också indirekt vara farliga och leda människor in i bestämda, onda banor. Symboler såsom ”fanan”, ”ledaren” och ”blod” har fortfarande in i vår tid lett till grym förintelse av människor.

Olika kors har använts av fascister i Europa under 1900-talet, bl a pilspetskorset av fascisterna i Ungern på 30-talet. Mest känt är hakkorset som Hitler ”beslagtog” 1920 av Thule-sällskapet. Hitler ansåg att det stod för det ariska folkets kamp. Genom att snedställa det associerar man lätt till mobilitet, förändring och angrepp. Agressiva politiska rörelser har i stort sett alltid spetsiga symboler, ett annat exempel är kommunisterna i Sovjetunionens stjärna.

Men, hakkorset eller svastikan är inte en ond symbol utan en missbrukad sådan. Den påträffades redan 2000 f.Kr. i Asien och var i det gamla Kina en symbol för de fyra årstiderna. Den har också i Kina symboliserat talet tio tusen vilket har betydelsen ”oändlighet”. Svastikan har också förekommit i bl a Tibet, Indien och Indokina.

Vi möter symbolik varje dag vilket rör upp krafter i våra personligheters djupaste skikt. Den är enbart gott om vi gör oss medvetna om att och hur symbolerna påverkar oss så vi inte löper risken att manipuleras!