Ondingen

Ondingen är min beteckning på den person som oftast framstår som karaktärernas huvudmotståndare i många äventyr och kampanjer. Denna person har i förhållande till omgivningen ofta klart annorlunda uppfattningar rörande verkligheten – han är ond. Jag tänker inte närmare utreda begreppet ondska utan nöjer mig med att definiera det som avsaknaden av godhet.

Denna Onding spelar regelmässigt en central roll i sammanhanget och utgör ofta i egen hög person själva höjdpunkten i berättelsen. Inte sällan reduceras tyvärr Ondingen till stridsvärden utan vare sig personlighet eller logik. Det kan därför vara värt att ägna denna figur närmare eftertanke och skärskåda några av de faktorer som tillsammans skapar en karaktäristisk Onding.

Arketyp

Illustration

Inledningsvis kan det vara intressant att ta reda på varför Ondingen är ond. Ofta har det att göra med Ondingens livsmål, hans ambitioner och drivkrafter. Dessa anses vara så starka att de måste uppfyllas till varje pris, kosta vad det kosta vill. Denna strävan efter makt, rikedom eller visdom eller vad det nu kan vara finns hos nästan alla personer men hos Ondingen skulle de fullständigt dominera tillvaron. Om man använder sig av denna metod bör man även fundera på vad som fått Ondingen att uppslukas av sina ambitioner och vad som blockerat de spärrar som hindrar alla andra från att göra ont.

En annan vanligt förekommande orsak till Ondingens ondska är att han på ett eller annat sätt psykiskt inte är sig själv. Hans sinne har blivit manipulerat vilket gör att han inte kan se att han är ond. Han handlar efter bästa förmåga ovetandes om sitt destruktiva agerande. Vid ett sådant beteende måste man nästan noggrant utreda orsaken till Ondingens sinnesförvirring och vilken inverkan detta får på honom och hans omgivning. Att beskriva någons mentala hälsa är definitivt inte lätt och det kan därför vara minst sagt svårt att göra denna Onding trovärdig i andras ögon.

Ett tredje sätt att förklara varför en Onding är ond är att tillskriva honom en stark politisk eller religiös övertygelse. Det skulle då inte vara Ondingen själv (om det inte är just han som är upphov till dogmen) som är ond utan den rörelse han är en del av. Ondingen är så hängiven ideologin eller religionen att allt ifrågasättande är uteslutet och identifikationen är total. Detta gör honom i sin tur helt blind för de oförrätter han utsätter andra för. Även här bör man försöka klargöra varför Ondingen klamrar sig fast vid sin övertygelse trots de gärningar som begås i dess namn.

Mål och medel

Ondingen är ond och identifieras oftast av sin omgivning som just ond därför att han begår onda handlingar. Ondskan behöver dock inte manifesteras i yttre kännetecken utan kan bestå av onda ambitioner och åsikter eller en ond världsuppfattning. Både yttre och inre ondska kan förekomma hos en Onding men är inte nödvändigt. Naturligtvis kan en Onding undvika att utföra onda handlingar vilket då också minskar risken för att han kommer i konflikt med sin omgivning.

Vanligare är dock att Ondingen begagnar sig av onda handlingar för att nå sina mål. Dessa onda handlingar kan vara medvetet onda eller om målet är det väsentliga så kan handlingarna bara händelsevis ha blivit onda. Att ändamålet helgar medlen beskriver kort vad det hela handlar om. Målet i sig kan antingen vara av ond natur eller av annan karaktär men uppnås då med hjälp av onda handlingar.

Som jag varit inne på tidigare kan detta mål ta skepnad i form av livsmål som i sig inte är onda men drivna till sin spets kräver de nästan onda handlingar för att uppfyllas. Ett något mer ovanligt förekommande livsmål är ondska i sig själv. Förenklat innebär det att ren ondska är det slutgiltiga målet för Ondingens handlingar. Vad sedan ren ondska faktiskt innebär är högst individuellt och måste preciseras. Att beskriva en individs verklighetsuppfattning som är så diametralt motsatt normaltillståndet uppmanar till noggranna överväganden och förklaringar. Det svåra ligger i att legitimera det faktum att ondska utgör idealtillståndet och därmed att onda handlingar är vad som är rätt för en Onding.

Rollspel

När man skall rollspela en Onding och börjar fundera på varför han blivit ond, bör man ha i åtanke att orsaken allt som oftast är en lång händelsekedja. Visst kan enskilda händelser haft avgörande betydelse men vid en så pass omvälvande förändring som den till ondska är vägen inte sällan både lång och brokig. Jag menar med detta också att vanligtvis så är Ondingen inte född ond utan omvändelsen är ett olyckligt resultat av yttre omständigheter. Denna stegvisa förändring skisseras lämpligen åtminstone grovt i Ondingens bakgrund och väger lika tungt som Ondingens nuvarande livsmål. Notera att även en Onding förändras och påverkas av sin omgivning som alla andra.

Ondingens ambitioner är oftast de som är mest relevanta för äventyret och bör därför utarbetas i detalj. Man skall dock skilja på konkreta kortsiktiga mål vilka är de som karaktärerna oftast konfronteras med och mer långsiktiga målsättningar som är något diffusa till sin karaktär. När en målsättning uppnåtts ersätts den omedelbart av en ny då Ondingen troligtvis inte är typen som nöjd lutar sig tillbaka och beskådar sitt verk. Härnäst följer att bestämma hur Ondingen tänker gå till väga för att uppnå sina mål. Vanligen står alla medel till buds eftersom det vore vansinnigt att inte utnyttja alla möjligheter och metoder. Nu börjar vi dock komma in på mer individuella karaktärsdrag och följande beskrivningar kan inte gälla mer än som generaliseringar i syfte att inspirera till egna Ondingar.

En Onding tenderar att se världen i svart och vitt, som god eller ond. För honom finns det ingen gråskala, inget mellanting. Antingen är man med eller mot honom och kom ihåg att han själv anser sig göra det som är gott och rätt. Detta gör att Ondingen ständigt känner sig motarbetad och missförstådd då en överväldigande majoritet kategoriskt avvisar hans synsätt. Frustrationen föder ett hämndbegär för upprättelse samtidigt som misstänksamheten för angrepp sluter cirkeln i denna ständigt pågående spiral av känslor och tankar.

Ett vanligt utmärkande drag hos Ondingen är hans besatthet av de mål han satt upp för sig själv och andra. Hela hans verklighet kretsar runt dem vilket medför något enkelspåriga och upprepade tankebanor. Att ständigt relatera till ett bestämt tillstånd och vägen dit gör Ondingen minst sagt väl förberedd men också låst vid det tänkta tillvägagångssättet och mindre benägen och förmögen till improvisation i oförutsebara situationer.

En regel som nästan alltid gäller är dock att allt som står i vägen för att Ondingen skall förverkliga sina mål är ett hinder som oresonligt måste oskadliggöras. Även om inget skall få stå vägen för Ondingen är det få som står och faller med sin övertygelse. Vilken nyttja är det att gå i döden för sina mål om man inte får leva och se dem gå i uppfyllelse och sedan sträva mot ännu högre höjder? Det hela skall visa på att på många punkter agerar Ondingen fortfarande så som vem som helst hade gjort.

Ondingen ser omvärlden som befolkad av okunniga vilseledda kreatur i behov av en bestämd herde att föra in dem i rätt fålla. Denna människosyn objektiverar individen och möjliggör de illgärningar han utsätter sin omgivning för. Då andra personer endast ses som verktyg som bör utnyttjas efter sitt ändamål leder detta inte bara till djup pessimism utan också till en oöverskådlig underskattning. Om inte överraskningen att det existerade någon som är honom jämlik fullständigt får Ondingen att tappa fattningen så gör det faktum att denna person inte delar hans verklighetsuppfattning det. Underskattning och tron att alla andra tänker likadant som han själv blir oftast det som får Ondingen på fall.

En nästan obefintlig tröst är dock att Ondingen inte står helt ensam mot en oförstående omvärld. I skiftande antal och med varierande duglighet omger sig Ondingen av undersåtar. Deras närvaro kan beskrivas som allt ifrån ett nödvändigt ont till en absolut förutsättning beroende på Ondingens åsikter. De används som rådgivare, tjänare och soldater eller vad helst deras herre har för önskemål. Problemet ligger i att införskaffa lämpliga hantlangare eftersom en mycket liten skara delar Ondingens värderingar och är beredda att underställa sig hans styre. Hans förmåga att knyta undersåtar till sig är dock av helt avgörande betydelse för i vilken utsträckning han skall komma att lyckas. Häri ligger en av Ondingens största utmaningar då hans högre mål för det mesta är oåtkomliga på egen hand. Metoderna för att skaffa sig hantlangare skiftar från Onding till Onding då de helt enkelt använder av det de är bra på eller det som fungerar bäst.

Avslutning

Att skapa en intressant Onding är inte särskilt svårt utan kräver bara litet fantasi. Det finns några karaktäristiska särdrag som jag försökt illustrera och som kan ligga till grund för skapandet av Ondingar. Om dessa inte räcker är det bara att vända sig till litteratur eller film för att få oräkneliga exempel att låta sig inspireras av. Ondingen kan sedan modifieras i det oändliga vilket är att rekommendera då uttrycket ombyte alltför väl stämmer in på berättelsens höjdpunkt – Ondingen.