Könsroller i rollspel

PDF Ladda ner denna artikel som pdf (ingår i Runan #36)

Att överhuvudtaget prata om könsroller i dagens Sverige kan vara nog för att brännmärkas för all framtid. Men i samma land sitter många spelledare och skapar sina egna rollspelsvärldar eller tar del av andras. Med denna blygsamma artikel tänkte jag belysa en aspekt av dessa fiktiva samhällen som ofta hamnar i glömska.

”Könsroller i rollspel” riktar sig också till spelare som med artikelns hjälp kanske får tips med rollgestaltning eller får lite inspiration inför skapandet av en ny karaktär.

Spelledaren

Vare sig du skapat din egen fantasykon-tinent eller spelar rollspel i framtidens Shadowrun har könsidentiteterna en grundläggande betydelse för hela samhället och dess invånare. I en hemknåpad spelvärld har man alltid mycket större frihet att pröva nya grepp, men även i dessa är det klokt om man ger de olika fenomenen (trovärdiga) förklaringar. Vill man bygga upp ett helt alternativt samhälle är självklart science-fiction eller fantasy de lämpligaste alternativen. Här kan man använda sig av annorlunda raser, konstiga naturlagar, mystiska krafter och så vidare för att fundamentalt vända upp och ner på steken. Placerar man däremot rollspelet i vår verklighets baktid är möjligheterna för egna idéer mycket mer begränsade. Å andra sidan har man då oftast tillgång till källmaterial i stora mängder, var ifrån inspiration och fakta lätt kan plockas. Man behöver dock inte gå längre än till exempelvis Mellanöstern i vår nutid för att finna en annorlunda syn på könsroller än den vi har i Sverige idag.

Män och kvinnor

Grundläggande är förhållandet mellan män och kvinnor. Är kvinnan förtryckt enligt patriarkaliskt mönster? Har hon stor frihet, såväl polistiskt som socialt? Eller är det rent utav venus som styr samhället? Kanske kvinnorna innehar den religiösa makten medan männen bestämmer över världsliga spörsmål?

Som skapare av din egna värld har du som spelledare stor frihet att instifta det mönster som faller dig och din spelgrupp i smaken. I annat fall måste du ta hänsyn till historiska källor, nutida fakta eller speltillverkarnas vilja. I det sista fallet – du leder en kampanj i ett (antagligen) kommersiellt rollspel – är det dock ganska säkert att dessa inte lagt ner alltför mycket möda på att beskriva könsrollerna. I vilket fall som helst kan du få många goda uppslag till intressanta konflikter och äventyr om du funderar lite extra kring just detta. Dessutom lär du hjälpa spelarna och dig själv i gestaltningen av era karaktärer och säkert bidra till en och annan fundering kring jämlikhet och dylikt.

Tyvärr är det ju så att i de flesta samhällen är kvinnorna mer eller mindre förtryckta av männen. Du kan visserligen välta allt över ända genom att införa ett helt igenom jämlikt system, precis som man numera gör i de flesta lajvvärldar som skapas. Att lajvarrangörer anammar denna variant är helt förståligt eftersom alla deltagare måste beredas samma villkor. I en sluten rollspelgrupp kan man dock testa gränserna mycket mer och jag tror t.ex. att ett in absurdum hemskt könsrollssystem kan visa sig mer intressant för samtliga i spelgänget. Ytterligheter får en alltid att tänka efter och dra paralleller till vår verklighet. Att som rollspelare spela en förtryckt eller förtryckande roll kan ge upphov till mycket givande diskussioner och lärdomar.

Barn och vuxna

Fortsättningsvis, hur är förhållandet mellan vuxna och barn? Lever pojkarna tillsammans med sina mödrar hela sin barndom för att vid tio års ålder träda in i mansvärlden genom plågsamma initier-ingsriter och mandomsprov? Är det männen och/eller kvinnorna som uppfostrar barnen, och gör de det på samma sätt? Uppfostras pojkar och flickor annorlunda, förbereds de för olika uppgifter? Lever vuxna och barn tillsammans? Måste ungdomarna arbeta hårt eller får de stor frihet? Vilka förväntningar har vuxenvärlden på barnens sexualitet och könsidentifieringar?

Hur barndomen ser ut är avgörande för hur de vuxna individernas identitet senare i livet kommer att bli, samt hur de kommer att acceptera den. Nu kommer vi ut på djupt vatten. Hur ser människorna på de två könen? Är mannen överdrivet maskulin och kvinna dito feminin? Är androgyni något positivt? Vad förväntas av en man och kvinna i samhället? Är homosexualitet och/eller bisexualitet socialt accepterat? Hur skall man bete sig för att vara sexuellt tilldragande för det motsatta eller samma könet? Skiljer sig synen på könen åt mellan olika samhällsklasser? Vilka psykologiska, kulturella och sociala faktorer påverkar människan i hennes könsroll? Är någon av dessa faktorer tongivande? Vill man helst se könen som två vitt skiljda raser eller kanske som identiska förutom vissa fysiska skillnader?

Spelaren

En god rollspelande vän till mig fick av en slump veta att jag satt och skrev en liten artikel om könsroller. Genast utbrast han i telefonen: ”Jag är så osäker i min egen mansroll att jag har svårt att gestalta en karaktär av motsatt kön!”. Jag blev intresserad och bad honom utveckla tesen. Min vän kom fram till att när han spelade kvinnliga rollpersoner blev dessa roller ofta mycket klassiska, teatraliska arketyper. Som en följd av att han inte riktigt vet vad en man är kan han inte med trovärdighet gestalta en kvinna. Hela resonemanget baserar på faktapåståendet att kvinnan är mannens motsats. Personligen är jag ej av den skolan. Visst har de olika könen sina egenheter, men de allra flesta är socialt betingade och inte genetiskt medfödda. Och vare sig vi vill det eller ej måste vi acceptera att vi kan påverka och manipulera våra psyken både enklare och hellre än våra genetiska arv.

”Spela en kvinna? Aldrig i livet!”

Jag har även på konvent mött rollspelare som problematiserat spelandet av kvinnliga roller. De känner sig antagligen låsta i en könsroll de inte tror sig behärska och främmande inför de kvinnliga särdragen som de kanske inte vågar bejaka hos sig själva. Att klara av att gestalta en rollperson av motsatt kön tyder inte på exeptionell skådespelartalang utan på förståelse för könens struktur och förmodligen också på en inre mognad.

I vår nutid befinner sig patriarkatet i upplösning och männen har inte riktigt funnit någon surrogatroll ännu. Vi strävar öppet efter jämlikhet mellan könen, men finner ofta att vi inte lyckas nå ända fram. Försöka duger sägs det, men grundläg­­gande är i själva verket om vi verkligen tror på det vi gör eller bara följer med strömmen. Detta gäller även spelarens rollperson: accepterar hon de rådande normerna eller har hon en rebellisk åskådning? Blickar man bakåt upptäcker man snart att samhällena till skillnad från nu nästan aldrig bekymrat sig över kvinnornas könsroll, speciellt inte i sociala sammanhang. Det är mycket viktigt att definiera spelvärldens syn på könsrollerna och såväl spelledaren och spelarna tillsammans måste kunna acceptera en i våra ögon snedvriden jämlikhet. Därmed aktualiseras problem som finns även i vår nutid. Om spelarna dessutom vågar pröva på att med en seriös inställning spela en rollperson av motsatt kön kan de säkerligen också dra nyttiga lärdomar. Rollspel bjuder på mycket goda möjligheter att på ett unikt sätt leva andra människors liv.

Hur könsrollerna ser ut i spelvärlden är mycket viktigt för dig som spelare, speciellt om du tänker skapa en roll av motsatt kön. Hur skall en individ av det ena eller det andra könet bete sig, vilka sociala och kulturella restriktioner måste du ta hänsyn till med tanke på ditt kön, et cetera. Fråga helt enkelt din spelledare (som förhoppningsvis dessförinnan till sig själv ställt frågorna i det tidigare avsittet ”Spelledaren” ovan) hur samhället fungerar i detta avseende. Kan du vara krigare trots att du är kvinna? Ser samhället inte dig som en riktig karl om du har homosexuella relationer? Vad förväntas av en man/kvinna?

Könsrollernas betydelse

Nästa steg är att på djupet dyka ner i din karaktärs psyke. Hur ser din rollperson på sin egen könstillhörighet? Mår han/hon bra av de förväntningar samhället har? Uppfyller karaktären dessa krav? Är kanske rollen feminin eller maskulin in absurdum, och är det i så fall tolererat av omgivningen? Accepterar din rollperson sin könstillhörighet? Vad anser karaktären vara normalt ifråga om kontakter med människor av samma och olika kön? Är han/hon tolerant mot avvikelser eller inte?

Det hjälper dig!

Faktum är att genom att behandla sådana här frågor kommer det inte att bli svårare för dig att gestalta din karaktär, utan tvärt om! Genom att sätta upp kriterier för hur könsrollerna ser ut har du en grund att står på. Dessutom kommer det kännas mycket mer genuint när du t.ex. gestaltar en rik borgare på 1800-talet som verkligen är en patriark eller en kvinnlig ödlekvinna från Xwsdzre som helt enligt de rådande kulturella reglerna förtär sin make efter befruktningen. När du och dina vänner skapar er unika spelupplevelse runt köksbordet är det enbart till fördel om ni verkligen känner att ni spelar i en värld som likt vår har oskrivna sociala regler och underliga kulturella riter.