Bene-Jaakans brödraskap

PDF Ladda ner denna artikel som pdf

Och tusen, och åter tusen svarta fåglar höjde sig mot skyn. Skriande läten och vingar i ständig rörelse, avtecknade mot himlen i den dunkla skymningens ljus. Och där nedanför, vattnets stilla lugn vid Sorgens källa, Beerot-Bene-Jaakan.

De flesta av Släktet står förundrande inför det stora antal sekter och kulter som sprungit upp vid vad som verkar vara Gehennas gryning. Det vill säga, de flesta av de som inte håller någon direkt kunskap inom detta synnerligen esoteriska område. Den stora majoriteten vandrar dock lyckligt ovetande om de bakomliggande krafterna och deras, i många fall, långa och dunkla förflutna.

En av de kulter som i modern tid uppenbarat sig är den vars namn översatts till ”Sorgens Barn”, eller ”Barnen vid Sorgens Källa”, av dess anhängare. De Äldre har i många fall mött budskapet om rörelsens framfart med en blandning av avsmak och förakt. Kulten skryter med ett stort antal unga medlemmar, och verkar vid första anblick inte vara annat än en koalition av yngre vampyrer som slutit sig samman för att stävja den annalkande undergången genom att rena sina själar från den arvsynd som genom generationer förts vidare från fördömd till fördömd. Deras religiösa sätt, sammansättning av unga medlemmar och fördömandet av många av de traditionella vampyrsederna har gjort dem till ett lätt mål för de Äldstes klagan och ses ofta ned på som en uppviglande skara ungdomar och som en, om än mycket liten, fara för den traditionella strukturen inom Camarilla.

Kulten anklagas ofta för sin naivitet och sin brist på förståelse för historik, medan det i själva verket är de som ifrågasätter kulten starkast som borde anklagas för detta. De Äldres påhopp, som under den senaste tiden givit upphov till ryktet om kultens existens, är också det som starkast förstärkt bilden av kulten som tämligen timid och ofarlig. Att jämföra den med mycket äldre fenomen som Irads Tjänare (the Servitors of Irad) eller Skymningskulten (the Twilight Cult) skulle få de flesta ockultister att skrockande skaka på huvudet och avfärda det som rent struntprat. Att kulten skulle vara en fasad för vad som för flera århundraden sedan kallades Bene-Jaakans Brödraskap är det inte många som filosoferar över.

I det förflutnas tårar ligger sanningen

Men var finner vi då kultens ursprung? Det ryktas bland de som känner kultens djupare innebörd, att Bene-Jaakans Brödraskap formades ur en judisk stam vid Beerot-Bene-Jaakan, eller Bene-Jaakans källa, belägen i Sinais öken. När källans livgivande vatten sinade och människorna befarade att de skulle gå en plågsam död till mötes i det karga klimatet valde de att lämna sitt forna hem för att överleva. En liten grupp gudfruktiga inom stammen valde att stanna vid källan, för att där be om förlåtelse för stammens synder och önska öknen livet åter. Hur detta judiska brödraskap sedan kom i kontakt med världens mörkare krafter och hur det formades en kult kring dem är föga känt. Lärda inom Bene-Jaakans Brödraskap tror snarare att källan och dess beskyddare fått stå som en symbol för något större och att en grupp vampyrer under tidig medeltid tog sig namnet som metafor för den själsliga rening de förespråkade. Andra menar att Brödraskapet ursprungligen kommer ur en splittring inom Irads Tjänare under tidigt 1600-tal, vilket historiska dokument kunnat påvisa. Men då Irads Tjänare ofta förknippas med förvanskning av sanningen, är det frågan om hur pålitliga dessa källor egentligen är.

Brödraskapet verksamhetstid verkar, om man försöker följa det fåtal uppgifter som finns att tillgå, ha varit kort och de har inte heller lämnat något större intryck på varken de filosofiska uppfattningar som utvecklades under den tiden eller de av Släktet som i våra dagar fortfarande lever. Kultens storhetstid kom under början 1800-talet, men redan ett par decennier senare var Brödraskapet ett minne blott. Men nu verkar det som att de har återtagit sin plats i natten.

Vid tiden för den franska revolutionen finns de första riktiga bevisen för Brödra­skapets existens nedtecknade i en brevkorrespondens mellan en preussisk Prins och en fransk adelsman vid Francois Villons hov. De nämner i breven Brödraskapet flyktigt och väljer närmast att utelämna information som skulle kunna vara av känsligt slag. Vad som främst är av intresse i dessa brev är att vi här får ett namn att binda vid mysteriet, en slavisk man vid namn Novak verkar vara vad som närmast kan betraktas som Brödraskapets kontaktperson. Om man söker i samtida dokument finner man att en viss Vadislav Novak var aktiv vid denna tidpunkt, främst i Europas nordöstra regioner, och än idag är han den enda som kan sättas i samband med Brödraskapet.

De unga och deras kall

Kulten arbetar inte längre i det fördolda, men frågan är om det som syns verkligen speglar deras sanna natur. Kulten har blomstrat upp på flertalet platser världen runt, men kanske främst i de norra delarna av USA och de mer folktäta delarna av Europa. De håller sig enbart till Camarilla-styrda städer och medlemmarna består, som tidigare nämnts, nästan uteslutande av unga vampyrer, de flesta religiösa under sina liv och nu drömmande om ett sätt att rena sig från det straff de fått i och med sin andra födelse.

De flesta av Camarillas klaner finns representerade bland medlemmarna, och man kan inte heller se att det längre skulle vara ett brödraskap då det inte är ovanligt att kvinnor återfinns inom dess led. Av någon anledning finns inga Tremerer, och förvånansvärt få ur klanen Ventrue, bland de som samlats kring kulten. Man skulle kunna sluta sig till att det har att göra med dessa klaners hårda hållning och rigorösa struktur, men det behöver inte vara hela sanningen. Klanen Tremere verkar för övrigt vara den enda klan som motsätter sig kulten på annat än individnivå. Klanens representanter menar att kultens förmåga att dra till sig de unga, särskilt de klanlösa och då förmodligen även de tunnblodade, skapar ett hot mot den första traditionen och att deras sökande efter själslig rening inte bara är skrattretande utan också gör dem till lätta byten för Sabbats propa­ganda­maskin.

Själva värvningsförfarandet är enkelt. De bland de unga som söker en djupare mening i sin tillvaro blir ofta kontaktade av kultens medlemmar, som bjuder dem att medverka vid en av de riter de håller med jämna mellanrum. Det finns inget tvång att stanna kvar hos kulten, men ytterst få har någonsin lämnat den när de väl blivit invigda.

Alla medlemmar börjar som lärlingar och avancerar sedan efter en tid till fullfjädrade medlemmar (bröder eller systrar, beroende på kön). Att uppnå en högre ställning än så verkar inte vara möjligt, då det i kultens budskap predikas lika värde bland medlemmarna. Hur varje del av kulten sköts, och hur de sitter ihop, är det egentligen ingen som vet. Den förste medlemmen i varje cell av kulten säger sig antingen ha upplevt syner om ett högre stadium av varande, eller guidats av en äldre man eller kvinna in på vägen till rening.

De riter som kulten utför är starkt förknippade med den synd de känner finns bunden till deras kroppsliga manifestation. Vissa delar av kulten har utvecklats till rent flagelantiska sekter där kroppslig bestraffning av jaget används för att nå rening, medan andra genom böner och meditation söker nå den inre källan – Beerot. Blod anses dock av de flesta delarna av kulten vara roten till deras världsliga lidande. Liksom det judiska brödraskapet i Sinai ser de livet försvinna från sin värld för att ersättas av tomhet och hunger. Fasta och dans är också två inslag som alltid förknippas med kulten. Det har vid ett antal tillfällen hänt att riterna spårat ur när de utsvultna vampyrerna i religös hysteri och hunger gett sig på den mänsklighet de lämnat.

Genom rykten födda

Är kulten då bara en fasad för något mycket större, äldre och kraftfullare? Vilka är de Äldre som kontrollerar kulten, och vilket är målet med dess verksamhet? Under den första delen av 1800-talet, då Brödraskapet fortfarande var aktivt, samlade de stora mängder information om framtiden och de myter och sägner som omfattade Gehenna och dess ankomst. Vadislav Novak sökte ofta upp samlare av litteratur och konst och ingick med dessa avtal om byteshandel, som de sällan kunde neka till. Det har ryktats att herr Novak skulle tillhöra den del av klanen Tremere som följde Goratrix vid dennes förräderi, och alltså vara en Anti-tribu. Andra rykten påstår att han skulle vara en del av Order of the Wyrm, en organisation inom klanen Tremere, vars existens ständigt förnekas. Men som alla de rykten som omger kultens förflutna är de mycket lösa.

Vad som däremot står klart är att kulten är mer än vad som möter ögat vid första anblick. De många, och ibland totalt olika, delarna av kulten verkar på något sätt samordna sina rörelser, utan någon egentlig kontakt med varandra. En annan intressant iakttagelse är Tremerernas plötsliga, och tämligen överdrivna, oro över Camarillas välbefarande i denna fråga. Eller kan det vara så att de vet mer än vad de låter berätta?

Och Israels barn bröt upp från Beerot-Bene-Jaakan och tågade till Mosera
(Deut. 10:6)

Vid frågor eller synpunkter mejla till: holrob@hotmail.com